(1)
Monica Chaudhary; Ishan Prabhakar; Nikhil Seth; Sumedha Kushwaha; Priyanka Sehrawat. Paget’s Disease of Maxilla: A Case Report. IHRJ 2017, 1, 15-19.