(1)
Sana Khaled; Santosh R. Bharadwaj; Bushra Anjum; Satyanarayana D. Verrucopapillary Lesions of the Oral Cavity: A Review. IHRJ 2020, 4, RV1-RV7.