NIKHIL SETH; ISHAN PRABHAKAR; MONICA CHAUDHARY; SUMEDHA KUSHWAHA; KARANDEEP SINGH SANDHU. Sports Dentistry and Dental Traumatology- A Review. International Healthcare Research Journal, v. 1, n. 1, p. 2-6, 10 Apr. 2017.