[1]
Priyanka, Sonal Priya Bhansali, Sumit Bhansali, and Yagyeshwar Malhotra, “Coronavirus Disease 2019: Prevention and Safety in the Dental Office”, IHRJ, vol. 5, no. 1, pp. RV1-RV10, Apr. 2021.