[1]
Sameksha Arora, Ravneet Malhi, Saru Khosla, Shreya Sabharwal, Ankur Sabharwal, and Vaibhav Verma, “Utilization of Stem Cells in Dentistry: A Review”, IHRJ, vol. 1, no. 6, pp. 3-8, Sep. 2017.