(1)
Rahul Munka; Vaibhav Shandilya; Harsh Kumar; Abhishek Sinha. Soft Tissue Cephalometric Norms for Bihar Ethnic Population. IHRJ 2019, 3, 290-298.